A A A

Zajęcia w siodle 2018

Zajęcia w siodle realizowane są ze środków pozyskanych od Starostwa Powiatowego w Świdwinie

Piknik integracyjny

Dzi? nie tylko pogoda dopisa?a, ale te? doskona?e humory wszystkich, kt?rzy znale?li chwil?, by przyjecha? na piknik integracyjny. Dzi?kujemy Podopiecznym, ich Rodzicom i Wolontariuszom za cudown? atmosfer?, u?miechy na twarzach, pyszne "koszyczki" oraz pomys?y i gotowo?? do dzia?ania w przysz?o?ci. Ju? nie mo?emy doczeka? si? kolejnego spotkania:) Do zobaczenia:)

Bezowy piknik ju? za nami.

W sobot?, 2 wrze?nia, bawili?my si? wspaniale w Przystani Domina nad jeziorem Bystrzno. Dopisa?y i pogoda, i frekwencja. Wszyscy uczestnicy mieli mo?liwo?? skorzystania z mn?stwa atrakcji. Animatorzy z klubu Coolturka ze S?upska przygotowali zabawy manualne dla najm?odszych ? dzieci m.in. lepi?y z wosku, robi?y myde?ka, tworzy?y ludziki z m?ki i balon?w, bawi?y si? kolorowymi ba?kami. Powodzeniem cieszy?y si? tak?e trampolina i fotobudka. M?odzie? z zainteresowaniem dotyka?a ?wiata fizyki, przeprowadza?a do?wiadczenia, wykonywa?a zadania z robotyki i drukowa?a w 3D.

Zapraszamy na zaj?cia jazdy konnej z instruktorem.

Serdecznie zapraszamy dzieci niepe?nosprawne na zaj?cia jazdy konnej z instruktorem. Zaj?cia b?d? odbywa? si? w ramach projektu "Bazar rozmaito?ci", kt?ry wsp??finansowany jest ze ?rodk?w Starostwa Powiatowego w ?widwinie. Aby wzi?? udzia? w zaj?ciach nale?y posiada? orzeczenie o niepe?nosprawno?ci oraz za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza?. Liczba miejsc ograniczona.

Dotacja dla Bia?ej G?ry.

Dnia 30.06.2017 r. Fundacja BEZ uzyska?a mikrodotacj? w ramach programu Spo?ecznik. Projekt pt. "Aktywna integracja w Bia?ej G?rze" zosta? dofinansowany ze ?rodk?w Samorz?du Wojew?dztwa Zachodniopomorskiego. Kwota 3000z? by?a przekazana na zakup kosiarki, zestawu do badmintona oraz wykonanie drewnianych ?awek w Bia?ej G?rze.